Algemeene Voorwaarden

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Sketch – Studio onderworpen aan volgende voorwaarden. Onderhavige bepalingen maken integraal deel uit van de overeenkomst en er kan alleen schriftelijk worden van afgeweken. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper.
1. OFFERTES EN BESTEKKEN
Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Sketch-Studio heeft het recht de ontvangen bestellingen te aanvaarden of te weigeren. De aanvaarding wordt ten voordele van Sketch – Studio vermoed. De klant bewijst de aanvaarding of weigering schriftelijk.Ingeval partijen overeengekomen zijn dat een voorschot wordt betaald, wordt de bestelling pas definitief nadat Sketch-Studio het voorschot heeft ontvangen. Wanneer de klant heeft toegezegd Sketch-Studio dokumentatie of bijzondere instructies m.b.t. de uit te voeren visualisatie toe te zenden, wordt de bestelling pas definitief na ontvangst hiervan. De offertes en bestekken worden opgemaakt op basis van door de klant verstrekte gegevens. Elke wijziging van deze gegevens houdt een prijsherziening in.Alle in de offerte en/of de bestelbon vermelde prijzen gelden exclusief BTW.
2. PRESENTATIES
Alle plannen, plots, outprints en andere vormen van presentaties worden door Sketch-Studio zelf gemaakt of doorgegeven aan gespecialiseerde firma’s door Sketch-Studio zelf bepaald.Dit om de kwaliteit te waarborgen die Sketch-Studio van zijn producten eist.
3. TERMIJNEN
De leveringsdatum van een visualisatie-project is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk worden nageleefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding. Wijzigingen in het bestand zullen in overleg met de opdrachtgever genomen worden.Projecten worden door Sketch-Studio minstens 1 maal voorgelegd, dit om het eindresultaat in goede banen te leiden.
4. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S – LEVERING
Van bij de ondertekening van de bestelbon of vanaf de levering vallen alle risico’s in elk geval ten laste van de koper.De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De aansprakelijkheid van Sketch-Studio houdt op wanneer de levering haar bureaus verlaat.
5. KLACHTEN
De bestelde goederen en geleverde diensten worden geacht door de koper te worden goedgekeurd bij levering.Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer deze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering.Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd indien binnen de acht werkdagen na ontvangst geen klacht werd ingediend. Het ontbreken van een deel van de levering kan niet de weigering van de gehele levering tot gevolg hebben. Tenzij de klant het bewijs van hoogdringendheid aanvoert, zullen terecht geweigerde visualisaties op kosten van Sketch-Studio worden vervangen: in dit geval zal van Sketch-Studio geen schadevergoeding kunnen gevorderd worden.
6. VOORSCHOT
Behoudens andersluidende bepaling in de offerte of op de bestelbon, die door de verkoper uitdrukkelijk werd aanvaard, houdt elke definitieve bestelling automatisch betaling van een voorschot dat gelijk is aan 25 % van het totale bedrag van de bestelling. Deze betaling gebeurt op de bankrekening aangegeven op de offerte.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Bij het niet correct uitvoeren van de betaling worden de werken, leveringen, goederen of prestaties: gestopt voor onbeperkte duur en teruggevorderd vermeerdert met een dwangsom (inbreuk op copyright)Sketch-Studio behoudt de eigendomsrechten van de computerbestanden, alsook behoudt Sketch-Studio zich het recht om de computerbestanden als referentie of als eigen reclame te gebruiken. Al het beeld- en videomateriaal is beschermd door een copyright, bij iedere publicatie of vertoning dient uitdrukkelijk vermeld te worden: ©jaartal Sketch-Studio. Enkel het vooraf duidelijk gesteld eindproduct wordt geleverd aan de klant.
8. WEDSTRIJDEN EN COMPETITIES
Indien de klant een bestelling plaatst die een presentatie omvat die deel uit maakt van een inzending voor een wedstrijd of een competitie, is de klant verplicht dit te melden aan Sketch-Studio.Sketch-Studio kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet winnen van wedstrijden en competities.
9. VERWIJLINTRESTEN EN SCHADEBEDING
In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 25 % op het nog verschuldigde bedrag. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 150, door de klant verschuldigd. Dit alles geldend als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Bij niet-betaling van een faktuur heeft BVBA D&K het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog verschuldigde bedragen.Bij niet-betaling van een faktuur heeft Sketch-Studio tevens het recht om de uitvoering van de lopende bestellingen op te schorten zonder dat zij schadevergoeding verschuldigd is.
10. INTELLECTUELE RECHTEN
Elke klant die een bestelling plaatst voor leveringen en/of prestaties wordt geacht te beschikken over de rechten die zijn verbonden aan deze leveringen en/of prestaties en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid. Hij moet de verkoper eveneens vergoeden voor eventuele schade. Sketch-Studio staat niet in voor het vergoeden van auteur-srechten. Bij publieke vertoning van een animatievideo wordt de klant geacht sabam op de hoogte te brengen.
11. OPZEGGING
Indien de koper het contract geheel of gedeeltelijk zou opzeggen, verbindt hij zich ertoe de verkoper te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken en voor de winstderving op de nog uit te voeren werken. Deze winst wordt bij afspraak vastgelegd op 50% van het bedrag van de werken die aan de verkoper werden ontnomen.Indien een voorschot werd betaald, blijft dit door de verkoper als schadevergoeding verworven.
12. RECHTSPRAAK
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen ontstaan, naar aanleiding van deze overeenkomst, kunnen enkel beslecht worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
13. AANSPRAKELIJKHEDEN
Sketch-Studio is niet verantwoordelijk voor het al dan niet commercieel succes van het project waarvoor haar diensten zijn ingehuurd. Sketch-Studio geeft enkel waarborg op een technisch perfect produkt.